Δημόσιες Διαβουλεύσεις

Για το έργο του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης έχουν ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα δύο διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης. 

1) Η πρώτη, από 23-12-2010 και για 30 ημέρες, στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης της άδειας Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου και σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β' 464/19.04.2010). Την ευθύνη και οργάνωση της διαβούλευσης είχε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ενώ η σχετική ανακοίνωση αναρτήθηκε σε πέντε εφημερίδες εθνικής και παγκόσμιας εμβέλειας. 

2) Η δεύτερη, στο πλαίσιο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 της ΚΥΑ Η.Π 37111/2021/2003 (ΦΕΚ Β' 1391/29.09.2003) από 16-10-2012 έως 04-12-2012. Η ανακοίνωση αναρτήθηκε στον τοπικό τύπο και η Μελέτη παρέμεινε κατά το προαναφερθέν διάστημα στη διάθεση του κοινού. Αρμόδια Υπηρεσία για τη διαβούλευση αυτή ήταν το Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.