Μόνιμες υπεράκτιες εγκαταστάσεις

Οι μόνιμες υπεράκτιες εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν τον πυργίσκο πρόσδεσης της πλωτής μονάδας, τους δύο εύκαμπτους αγωγούς διαμέτρου 14'', το σύστημα αγκύρωσης και την πολλαπλή εξαγωγής τέρματος αγωγού (PLEM).

 

LNG_single _cutin _connect

Μόνιμες υπεράκτιες εγκαταστάσεις

       Πηγή: National Oilwell Varco 

 

Ο πυργίσκος πρόσδεσης της πλωτής μονάδας, λόγω της εξελιγμένης τεχνολογίας που διαθέτει, διατηρεί τη μονάδα σε σταθερό σημείο επιτρέποντας όμως την περιστροφική κίνηση 360° κατάντη του κυματισμού της θάλασσας. Μέσω του πυργίσκου γίνεται η μεταφορά του αεριοποιημένου ΥΦΑ προς τους εύκαμπτους αγωγούς οι οποίοι συνδέονται με την πολλαπλή εξαγωγής τέρματος αγωγού (PLEM) η οποία είναι εγκατεστημένη επί του πυθμένα σε σταθερή θέση. Η PLEM αποτελεί την ενδιάμεση διάταξη μεταξύ της πλωτής μονάδας και του υποθαλάσσιου αγωγού μεταφοράς του φυσικού αερίου μέσω της οποίας το φυσικό αέριο προωθείται προς τον υποθαλάσσιο αγωγό και τις χερσαίες εγκαταστάσεις. 

LNG_comp _connected

Πυργίσκος πρόσδεσης πλωτής μονάδας

Πηγή: National Oilwell Varco 

 

Το σύστημα αγκύρωσης του πυργίσκου πρόσδεσης αποτελείται από οκτώ άγκυρες αναρρόφησης ακτινικά διατεταγμένες έτσι ώστε να προσφέρουν σταθερή και ασφαλή πρόσδεση της πλωτής μονάδας κάτω από όλες τις καιρικές συνθήκες.

Πλεονέκτημα του συστήματος πρόσδεσης της πλωτής μονάδας μέσω του πυργίσκου είναι η εύκολη αποσύνδεσή της σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών συντήρησης ή έκτακτης ανάγκης.