Νομοθετικό πλαίσιο

Το ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης ακολουθεί αυστηρά την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και διέπεται από τις διατάξεις των ακόλουθων νόμων, οδηγιών και κανονισμών:

 • ν.4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις»
 • ν.4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με τη δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος»
 • ν.2971/2001 «Αιγιαλός, Παραλία και άλλες διατάξεις»
 • ν.3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις»
 • ν.4277/2014, αρ.45 «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής και άλλες διατάξεις»
 • ΥΑ 26510/2012 Τεχνικός Κανονισμός «Συστήματα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου με Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας άνω των 16bar»
 • ΥΑ 12044/613/2007 «Καθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικινδύνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/105/ΕΚ (SEVESO II)»
 • Κανονιστικό πλαίσιο του Διεθνούς Οργανισμού Ναυσιπλοΐας (ΙΜΟ)
 • Οδηγία 96/61/ΕΚ «Για την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης και την εφαρμογή των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών»
 • Κανονισμός 347/2013 «Σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές»
 • Κανονισμός 1316/2013 «Συνδέοντας την Ευρώπη»