Σκοπός

Η GASTRADE Α.Ε. είναι μία εταιρεία κοινής ωφέλειας που έχει σαν σκοπό της την ανάπτυξη, λειτουργία, εκμετάλλευση και διαχείριση συστημάτων φυσικού αερίου με τρόπο ασφαλή, επαρκή, αξιόπιστο και οικονομικά αποδοτικό. 

Η GASTRADE A.E. μελετά, σχεδιάζει, κατασκευάζει, λειτουργεί και εκμεταλλεύεται τις αναγκαίες υποδομές για την παραλαβή, μεταφορά και διανομή φυσικού αερίου καθώς και για την αποθήκευση, υγροποίηση ή αεριοποίησή του. 

Η GASTRADE Α.Ε. αποτελεί την πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα στην οποία χορηγήθηκε Άδεια Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στις 19-8-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΜΦ0-2ΣΠ) με τη σύμφωνη γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (απόφαση 29/2011 της 25-7-2011).

Η GASTRADE A.E. έχει συσταθεί και λειτουργεί στο πλαίσιο του ν. 4001/2011.

Δείτε το σύνολο του Νόμου 4001/2011 ΦΕΚ 179 Α’ / 22-8-2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» στον ακόλουθο σύνδεσμο:  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html