Κανονισμοί ασφαλείας

Το έργο του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης σχεδιάζεται με τους αυστηρότερους κανόνες και τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας τόσο για τον άνθρωπο όσο και για το περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα:

1. Για την εγκατάσταση της πλωτής μονάδας του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης έχει εκπονηθεί, κατατεθεί και καταχωρηθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής η Μελέτη Επικινδυνότητας σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Οδηγίας SEVESO II.

2. Τόσο κατά την μελέτη όσο και κατά την κατασκευή των αγωγών θα εφαρμοσθούν οι κανονισμοί και οι προδιαγραφές του Εθνικού Τεχνικού Κανονισμού για τα Συστήματα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου με μέγιστη πίεση λειτουργίας άνω των 16 bar (ΦΕΚ 603Β/5-3-2012) που ακολουθούνται και διεθνώς.

3. Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία θα εκπονηθεί και εφαρμοστεί ειδικά για το έργο σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης το οποίο θα ενταχθεί στο Γενικό Σχέδιο «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 

4. Στο σχεδιασμό του έργου έχουν προβλεφθεί όλες οι απαραίτητες εγκαταστάσεις, πυροπροστασίας και πυρόσβεσης, ανίχνευσης διαρροών και εντοπισμού και πρόληψης κινδύνων ενώ έχει ληφθεί μέριμνα για την 24ωρη παρακολούθηση και υποστήριξη του συνόλου των εγκαταστάσεων του έργου.