Σύσταση και προέλευση φυσικού αερίου

Το φυσικό αέριο είναι ένα αέριο μείγμα υδρογονανθράκων που αποτελείται κυρίως από μεθάνιο (CH4), σε περιεκτικότητα συνήθως άνω του 80% κ.ο. και σε χαμηλότερες συγκεντρώσεις από αιθάνιο (C2H6), προπάνιο (C3H8), βουτάνιο (C4H10) και πεντάνιο (C5H12) ενώ στη χημική του σύσταση περιλαμβάνονται και μικρές ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα (CO2), υδρόθειου (H2S) και αζώτου (N2).

Το φυσικό αέριο είναι ελαφρύ, άχρωμο, άοσμο και μη τοξικό. Μετά την παραγωγή του εμπλουτίζεται με οσμητικές ουσίες ώστε να αποκτήσει χαρακτηριστική οσμή και να είναι εντοπίσιμο σε περίπτωση διαρροής. Επίσης επειδή είναι ελαφρύτερο από τον αέρα σε περίπτωση διαφυγής, ανέρχεται σε μεγάλο ύψος, αραιώνεται και καθίσταται μη επικίνδυνο.

Κάθε υπόγεια πηγή φυσικού αερίου δεν παράγει το ίδιο σε σύσταση αέριο με κάποια άλλη, αφού η σύνθεση του εξαρτάται από την προέλευση και το είδος της οργανικής ύλης από την οποία σχηματίστηκε.

Το φυσικό αέριο σχηματίζεται από τη θερμική αποικοδόμηση της πρωταρχικής οργανικής ύλης μεγάλου μοριακού βάρους που προέρχεται από οργανικά ιζήματα (χερσαία ή θαλάσσια) σε συνθήκες υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας σε βάθος αρκετών χιλιομέτρων στο υπέδαφος. Το παραγόμενο μεθάνιο παγιδεύεται σε αδιαπέρατους γεωλογικούς σχηματισμούς δημιουργώντας κοιτάσματα, στη βάση των οποίων συνήθως παγιδεύεται και πετρέλαιο.