Αυτή τη στιγμή προσλαμβάνουμε Βοηθός Λογιστηρίου για απασχόληση στα γραφεία μας στην Αθήνα.

Παρακαλούνται όλοι/ες οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση hr@gastrade.gr. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται πρέπει να περιέχουν στο πεδίο «Θέμα» την πρόταση “Gastrade CV – Βοηθός Λογιστηρίου.

Σημειώνεται ότι μαζί με το βιογραφικό σημείωμα, οι ενδιαφερόμενοι/ες συμμετέχοντες/ουσες καλούνται να υποβάλουν το “Consent-Declaration Form” σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Η Gastrade θα διαγράψει και δεν θα εξετάσει το βιογραφικό σημείωμα οποιουδήποτε συμμετέχοντα/ουσας εάν ο/η εν λόγω συμμετέχων/ουσα δεν έχει υποβάλει το παραπάνω έντυπο συγκατάθεσης-δήλωσης» δεόντως υπογεγραμμένο.

Μετά την αξιολόγηση των υποβληθέντων βιογραφικών, οι συμμετέχοντες/ουσες ενδέχεται να κληθούν σε συνέντευξη για περαιτέρω αξιολόγηση.