• Πλωτή μονάδα παραλαβής, αποθήκευσης και αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου

  Floating LNG reception, storage and regasification unit

 • Τεχνική διάστρωσης χερσαίου αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου

  Natural gas pipeline laying technique

 • Φυσικό αέριο: η καθαρή ενέργεια

  Natural gas: clean energy

 • Μόνιμες υπεράκτιες εγκαταστάσεις

  Permanent offshore installations