Προδιαγραφές Ποιότητας ΥΦΑ

Προδιαγραφές Ποιότητας ΥΦΑ

Μέγεθος

Μονάδες

Προδιαγραφές

Σημειώσεις

Συντελεστής Wobbe

KWh/Nm3

13.066-16.328

Ανώτερη Θερμογόνος Δύναμη (ΑΘΔ)

KWh/Nm3

11.131-12.647

Ο Διαχειριστής έχει τη δυνατότητα παραλαβής ενός Φορτίου ΥΦΑ με ΑΘΔ εντός του διαστήματος τιμών από 11,011 KWh/Nm3 έως 11,131 KWh/Nm3 ή από 12,647 KWh/Nm3 έως 12,986 KWh/Nm3 εφόσον μετά την ανάμειξη του Φορτίου με το αποθηκευμένο ΥΦΑ στις δεξαμενές της Εγκατάστασης του, η τιμή της ΑΘΔ του ΥΦΑ που θα προκύψει να είναι εντός της αναφερόμενης προδιαγραφής.

Πυκνότητα ΥΦΑ

Kg/m3

430 – 478

Ο Διαχειριστής έχει τη δυνατότητα παραλαβής ενός Φορτίου ΥΦΑ με πυκνότητα εντός του διαστήματος από 420,3 Kg/m3 έως 430 Kg/m3 ή από 478 Kg/m3 έως 483,1 Kg/m3 εφόσον μετά την ανάμειξη του Φορτίου ΥΦΑ με το αποθηκευμένο ΥΦΑ στις δεξαμενές της Εγκατάστασης του, η τιμή της πυκνότητας του ΥΦΑ που θα προκύψει να είναι εντός των ορίων της αναφερόμενης προδιαγραφής.

Μοριακό Βάρος

Kg/Kmol

16.52 – 18.88

Μεθάνιο

% mol

85.0 min

97.0 max

Ο Διαχειριστής έχει τη δυνατότητα παραλαβής ενός Φορτίου ΥΦΑ με συγκέντρωση Μεθανίου εντός διαστήματος από 80 έως 85 [% mole] ή από 97 έως 99,8 [%mole] εφόσον μετά την ανάμειξη του Φορτίου ΥΦΑ με το αποθηκευμένο ΥΦΑ στις δεξαμενές της Εγκατάστασης του, η συγκέντρωση Μεθανίου του ΥΦΑ που θα προκύψει να είναι εντός της αναφερόμενης προδιαγραφής.

i-βουτάνιο & n-βουτάνιο

% mol

4 max

i-πεντάνιο & n-πεντάνιο

% mol

2 max

Άζωτο

% mole

1.24 max

Υδρόθειο (H2S)

mg/Nm3

5.0 max

Ολικό θείο

mg/Nm3

30.0 max

Θερμοκρασία

0C

-159.5 max

Ο μέσος όρος της θερμοκρασίας του ΥΦΑ σε όλες τις δεξαμενές του πλοίου ΥΦΑ στο λιμάνι φόρτωσης δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από -159.5°C.

Πίεση Δεξαμενής ΥΦΑ

mbar(g)

100 max

Κατά την άφιξη