ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Το ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης ακολουθεί αυστηρά την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία

Το κανονιστικό πλαίσιο του Τερματικού Σταθμού του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης

Η λειτουργία του Τερματικού Σταθμού γίνεται μέσω συγκεκριμένων διαδικασιών

Η GASTRADE συμμορφώνεται με συγκεκριμένες εσωτερικές διαδικασίες

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Το ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης ακολουθεί αυστηρά την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και διέπεται από τις διατάξεις των ακόλουθων νόμων, οδηγιών και κανονισμών

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 • Οδηγία 96/61/ΕΚ «Για την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης και την εφαρμογή των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών»
 • Κανονισμός 347/2013 «Σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές»
 • Κανονισμός 1316/2013 «Συνδέοντας την Ευρώπη»

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 • ν.4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις»
 • ν.4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με τη δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος»
 • ν.2971/2001 «Αιγιαλός, Παραλία και άλλες διατάξεις»
 • ν.3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις»
 • ν.4277/2014, αρ.45 «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής και άλλες διατάξεις»
 • ΥΑ 26510/2012 Τεχνικός Κανονισμός «Συστήματα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου με Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας άνω των 16bar»
 • ΥΑ 12044/613/2007 «Καθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικινδύνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/105/ΕΚ (SEVESO II)»
 • Κανονιστικό πλαίσιο του Διεθνούς Οργανισμού Ναυσιπλοΐας (ΙΜΟ)

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Τον Φεβρουάριο του 2022, εγκρίθηκε από την ΡΑΕ ο Κώδικας Διαχείρισης του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης (ΦΕΚ Β’ 893/25.02.2022 Έγκριση του Κώδικα Διαχείρισης του Τερματικού Σταθμού «Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) Αλεξανδρούπολης») μαζί με τα αρχικά Παραρτήματα αυτού στα οποία περιλαμβάνονται η «Σύμβαση Χρήσης Τερματικού για Μακροχρόνιους Χρήστες» και η «Μεταξύ των Χρηστών Σύμβαση». Τον Νοέμβριο του 2023, εγκρίθηκε από την ΡΑΑΕΥ η 1η Αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης (η δημοσίευση στο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αναμένεται) μαζί με τα Παραρτήματα αυτού, στα οποία περιλαμβάνονται η «Μεταξύ των Χρηστών Σύμβαση», η «Σύμβαση Χρήσης Τερματικού για Μακροχρόνιους Χρήστες», η «Σύμβαση Ευκαιριακών Φορτίων», η «Σύμβαση Ανταλλαγής Δυναμικότητας (Πωλήσεις)» και η «Σύμβαση Ανταλλαγής Δυναμικότητας (Συναλλαγές)». Τον Ιανουάριο του 2024, εγκρίθηκε από την ΡΑΑΕΥ η 2η Αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης και ο Κανονισμός Τιμολόγησης του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης (οι δημοσιεύσεις στο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αναμένονται).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σύμφωνα με την απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας («ΡΑΕ») για την εξαίρεση του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης από τις διατάξεις των άρθρων 32, 41 (6), (8), (10) της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ (ΦΕΚ Β’ 5941/31.12.2020), η GASTRADE δημοσιεύει εδώ τα προϊόντα μακροχρόνιας δυναμικότητας επαναεριοποίησης (διάρκειας άνω του ενός έτους) που προσφέρονται από την Έναρξη Εμπορικής Λειτουργίας (ΕΕΛ), η οποία αναμένεται να είναι η 31.12.2023, και έπειτα, για την μη-εξαιρούμενη δυναμικότητα του Τερματικού Σταθμού.

Η ετήσια δυναμικότητα του Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ Αλεξανδρούπολης η οποία προσφέρεται από την ΕΕΛ, βρίσκεται στη φόρμα αίτησης «Φόρμα Αίτησης».

Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος επιθυμεί να δεσμεύσει μακροχρόνια δυναμικότητα στον Τερματικό Σταθμό θα πρέπει να συμπληρώσει τη «Φόρμα Αίτησης» και να την αποστείλει με email στο capacity@gastrade.gr.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη που επιθυμούν να δεσμεύσουν δυναμικότητα στον Τερματικό Σταθμό θα πρέπει να υπογράψουν με την Gastrade μια Σύμβαση Χρήσης Τερματικού για Μακροχρόνιους Χρήστες (“TUA”) και να παράσχουν τις χρηματοοικονομικές εγγυήσεις που περιλαμβάνονται σε αυτή.