Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την συμμετοχή του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε. (ΔΕΣΦΑ) στο μετοχικό σχήμα της Gastrade

1 Δεκεμβρίου, 2021

Ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο για το έργο του Τερματικού Σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) στην Αλεξανδρούπολη επιτεύχθηκε χθες μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εγκρίνει την απόκτηση κοινού ελέγχου της Gastrade από τον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε. (ΔΕΣΦΑ), δηλαδή την συμμετοχή του στο μετοχικό σχήμα της εταιρείας μαζί με την κα. Ασημίνα-Ελένη Κοπελούζου, τη ΔΕΠΑ Εμπορίας A.E., την GasLog Cyprus Investments Ltd και την Bulgartransgaz EAD της Βουλγαρίας.

Πιο συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βάσει του κανονισμού συγκεντρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU Merger Regulation), ενέκρινε την ως άνω απόκτηση κοινού ελέγχου, συμπεραίνοντας πως η εξαγορά αυτή δεν θα επιφέρει προβλήματα στον ανταγωνισμό.

Στο σκεπτικό της Επιτροπής συνεκτιμήθηκαν τόσο η παρουσία ανταγωνιστικών εγκαταστάσεων εισαγωγής φυσικού αερίου όσο και οι ισχύοντες κανονισμοί στην Ελληνική αγορά, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν στις χρεώσεις των τερματικών σταθμών ΥΦΑ και εκείνων που σχετίζονται με την παροχή πρόσβασης στους τερματικούς σταθμούς ΥΦΑ και στο σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου του ΔΕΣΦΑ.

Η πράξη εξετάστηκε στο πλαίσιο της κανονικής διαδικασίας ελέγχου των συγκεντρώσεων.

Ο ΔΕΣΦΑ έχει στην κυριότητά του, λειτουργεί, συντηρεί, διαχειρίζεται, εκμεταλλεύεται και αναπτύσσει το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου της Ελλάδας.

Υπενθυμίζεται, πως η υλοποίηση του έργου «Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) Αλεξανδρούπολης», έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με εγκεκριμένη επιχορήγηση ύψους 166,7 εκατ. Ευρώ.

Για την επιτυχία αυτή, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Gastrade, κ. Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, σημείωσε πως «Ο στρατηγικός μας σχεδιασμός για ένα μεγάλο έργο Εθνικής και Ευρωπαϊκής σημασίας, εξελίσσεται κανονικά. Θυμίζω πως το έργο αυτό υποστηρίζει την μετατροπή της Βόρειας Ελλάδας σ’ ένα Gas Hub για ολόκληρη την ΝΑ Ευρώπη, αφού το αεριοποιημένο LNG από τον σταθμό της Αλεξανδρούπολης θα προωθείται στις αγορές της Ελλάδας, της Βουλγαρίας αλλά και της ευρύτερης περιφέρειας, από τη Ρουμανία, τη Σερβία και τη Β. Μακεδονία, μέχρι τη Μολδαβία και την Ουκρανία, . Είναι μια εξέλιξη επιστέγασμα ενός μακρόπνοου και καλά προετοιμασμένου σχεδιασμού που θα συμβάλλει στην διεύρυνση των πηγών και των οδών προμήθειας φυσικού αερίου, στην προώθηση του ανταγωνισμού προς όφελος του τελικού καταναλωτή, στην ασφάλεια εφοδιασμού της Ελλάδας και των Βαλκανικών χωρών, στην βελτίωση της αξιοπιστίας και της ευελιξίας του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου καθώς και των Περιφερειακών και Διευρωπαϊκών Συστημάτων αλλά και στην ενίσχυση των περιβαλλοντικών στόχων της χώρας».

Μετοχικό σχήμα:

Η Gastrade A.E. μελετά, σχεδιάζει, κατασκευάζει, λειτουργεί και εκμεταλλεύεται τις αναγκαίες υποδομές για την παραλαβή, μεταφορά και διανομή φυσικού αερίου καθώς και για την αποθήκευση, υγροποίηση ή αεριοποίησή του με τρόπο ασφαλή, επαρκή, αξιόπιστο και οικονομικά αποδοτικό.

Η κα Ασημίνα – Ελένη Κοπελούζου είναι η ιδρυτική μέτοχος της Gastrade Α.Ε.

Η GasLog Cyprus Investments Ltd. αποτελεί 100% θυγατρική εταιρεία της Gaslog Ltd η οποία κατέχει ή/και διαχειρίζεται περισσότερα από 35 πλοία μεταφοράς ΥΦΑ.

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε. (ΔΕΠΑ Α.Ε.) δραστηριοποιείται στην προμήθεια, χονδρική και λιανική εμπορία φυσικού αερίου καθώς και εν γένει στην αγορά ενέργειας.

Η Bulgartransgaz EAD (BTG) είναι ο διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς και Αποθήκευσης φυσικού αερίου της Βουλγαρίας.