Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε 106 εκατομμύρια για την υποστήριξη της ολοκλήρωσης του τερματικού σταθμού LNG στην Αλεξανδρούπολη

2 Οκτωβρίου, 2023

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ένα ελληνικό μέτρο 106 εκατομμυρίων ευρώ για την υποστήριξη της ολοκλήρωσης της κατασκευής του Τερματικού Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου («ΥΦΑ») στην Αλεξανδρούπολη. Το μέτρο αυτό θα συμπληρώσει την ελληνική δημόσια στήριξη που εγκρίθηκε από την Επιτροπή τον Ιούνιο του 2021 (SA.55526).

Οι ελληνικές αρχές κοινοποίησαν στην Επιτροπή τα σχέδιά της να χορηγήσει πρόσθετη ενίσχυση στην Gastrade SA, την εταιρεία προώθησης και εκμετάλλευσης του νέου τερματικού σταθμού. Το μέτρο έχει ως στόχο να δώσει τη δυνατότητα στον δικαιούχο να ολοκληρώσει την κατασκευή του τερματικού σταθμού, όπως έχει προγραμματιστεί έως τα τέλη του 2023. Η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή άμεσης επιχορήγησης.

Η Επιτροπή αξιολόγησε το μέτρο βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ιδίως του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ, το οποίο επιτρέπει στα κράτη μέλη να υποστηρίζουν την ανάπτυξη ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων υπό ορισμένες προϋποθέσεις, και το 2022 Κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις για το κλίμα, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενέργεια («CEEAG»). Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το μέτρο είναι απαραίτητο και κατάλληλο για να μπορέσει ο δικαιούχος να συνεχίσει το έργο όπως είχε προγραμματιστεί. Κατά την έγκριση της αρχικής δημόσιας στήριξης, η Επιτροπή είχε ήδη θεωρήσει ότι το έργο είναι απαραίτητο για την εξασφάλιση του εφοδιασμού με φυσικό αέριο για την Ελλάδα και την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και ότι θα συμβάλει στον στρατηγικό στόχο REPowerEU για την επίτευξη διαφοροποίησης του ενεργειακού εφοδιασμού και τον τερματισμό της εξάρτησης από Ρωσικά ορυκτά καύσιμα. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα θετικά αποτελέσματα του μέτρου αντισταθμίζουν τυχόν αρνητικές επιπτώσεις στον ανταγωνισμό και το εμπόριο στην ΕΕ. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το ελληνικό μέτρο βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα διατεθεί με τον αριθμό SA.105781 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων στον ιστότοπο ανταγωνισμού της Επιτροπής μόλις επιλυθούν τυχόν ζητήματα εμπιστευτικότητας.

European Commission - Daily News 29/09/2023
European Commission Daily News 29/09/2023