Δημόσια Διαβούλευση των επιχειρηματικών κανόνων και των κανόνων για την αντιμετώπιση των έκτακτων γεγονότων του σχεδίου Συμφωνίας Συνδεδεμένων Συστημάτων στο Σημείο Εισόδου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου “Αμφιτρίτη”.

20 Νοεμβρίου, 2023

Τεύχος σε Δημόσια Διαβούλευση – Μεταξύ του ΔΕΣΦΑ A.E. και της GASTRADE A.E. πρόκειται να συναφθεί Συμφωνία Συνδεδεμένων Συστημάτων στο Σημείο Εισόδου ΕΣΜΦΑ “Αμφιτρίτη”, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από την ημερομηνία έναρξης της εμπορικής λειτουργίας του εν λόγω Σημείου που θα συμφωνηθεί και από τις δύο πλευρές. Η Συμφωνία Συνδεδεμένων Συστημάτων πρόκειται να: α) διασφαλίσει την ασφαλή, αξιόπιστη και αποτελεσματική λειτουργία των Συνδεδεμένων Συστημάτων, Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς (ΕΣΜΦΑ) και Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) Αλεξανδρούπολης, β) προωθήσει την ενίσχυση της ρευστότητας και την ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής αγοράς Φυσικού Αερίου, γ) καθορίσει τις προϋποθέσεις συντονισμένης λειτουργίας των Συνδεδεμένων συστημάτων, ΕΣΜΦΑ και ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης δ) διευκολύνει την ανταλλαγή δεδομένων/πληροφοριών και καθορίσει τους όρους της διμερούς συνεργασίας των συμβαλλομένων μερών. Οι εν λόγω κανόνες σχετίζονται με τη μεταφορά Φυσικού Αερίου μέσω του Σημείο Εισόδου ΕΣΜΦΑ “Αμφιτρίτη” και θα αποτελέσουν περιεχόμενο της Συμφωνίας Συνδεδεμένων Συστημάτων. Η GASTRADE θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση τους παραπάνω επιχειρηματικούς κανόνες, ήτοι τις διαδικασίες επιβεβαίωσης/αντιστοίχισης και κατανομής των ποσοτήτων στο Σημείο Εισόδου ΕΣΜΦΑ “Αμφιτρίτη”, καθώς και αυτούς που αφορούν σε έκτακτα γεγονότα που ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία του σημείου. Αυτή η διαβούλευση έχει σκοπό να συγκεντρώσει απόψεις από όλα τα μέρη που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν φυσικό αέριο μέσω του Σημείου Εισόδου ΕΣΜΦΑ “Αμφιτρίτη”. Ο ΔΕΣΦΑ καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν σχόλια σχετικά με τις παραπάνω διαδικασίες μεταξύ 20 Νοεμβρίου 2023 17:00 Τοπική Ώρα έως 20 Δεκεμβρίου 2023 23:59  Τοπική Ώρα. Παρακαλούμε όπως ακολουθήσετε τις οδηγίες που θα βρείτε στο κείμενο Οδηγίες Δημόσιας Διαβούλευσης Συμφωνίας Συνδεδεμένων Συστημάτων και να χρησιμοποιήσετε το πρότυπο κείμενο για να υποβάλετε τις απόψεις σας. Το συμπληρωμένο Πρότυπο Απάντησης θα πρέπει να υποβληθεί στην Αγγλική γλώσσα στο ακόλουθο e-mail: info@gastrade.gr με τίτλο «Διαδικασία Διαβούλευσης για τη Συμφωνία Συνδεδεμένων Συστημάτων στο Σημείο Εισόδου ΕΣΜΦΑ Αμφιτρίτης / ΣΧΟΛΙΑ». Ο ΔΕΣΦΑ θα απευθύνει ομοίως πρόσκληση στους Χρήστες του ΕΣΦΑ να υποβάλουν τις απόψεις τους στη Διαδικασία Διαβούλευσης για την Συμφωνία Συνδεδεμένων Συστημάτων στο Σημείο Εισόδου ΕΣΜΦΑ “Αμφιτρίτης”, ταυτόχρονα με την GASTRADE.