Ορισμός αρμόδιας εθνικής αρχής για την αδειοδότηση των «Ευρωπαϊκών Ενεργειακών Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος (Projects of Common Interest)»

10 Ιουνίου, 2014

Με την υπ’αριθμ. 27/2014 απόφασή της η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων στην από 02-06-2014 συνεδρίασή της όρισε την Γενική Γραμματεία Στρατηγικών & Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ως «αρμόδια εθνική αρχή» κατά την έννοια του άρθρου 8(1) του Κανονισμού αριθ. 347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2013, για την αδειοδότηση των «Ευρωπαϊκών Ενεργειακών έργων Κοινού Ενδιαφέροντος − Projects of Common Interest (PCI)», όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1391/2013 της Επιτροπής της 14ης Οκτωβρίου 2013 Ευρωπαϊκά Ενεργειακά έργα Κοινού Ενδιαφέροντος − Projects of Common Interest (PCI).

Για να κατεβάσετε την απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων πατήστε εδώ