Οδηγίες για υποβολή Προσφορών (ΙΤΤ) στον Ανοιχτό Διαγωνισμό για υπηρεσίες σύνταξης & οριστικοποίησης Εγγράφων Κανονιστικού Πλαισίου του έργου “Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ASFA) Αλεξανδρούπολης”

31 Αυγούστου, 2022

 

Instructions to Tenderers (ITT) for Supporting Services for Drafting & Finalizing Regulatory Framework Documents of the Alexandroupolis Independent Natural Gas System (Alexandroupolis INGS) Project:

The Project is being developed by the Greek utility company GASTRADE S.A. and comprises an offshore floating, storage and regasification unit (“FSRU”) for the reception, temporary storage and regasification of LNG, a spread mooring system and a system of a HP subsea and onshore gas transmission pipelines, through which natural gas will be delivered to the Greek Transmission System (“NNGTS”) and onwards to the final consumers.

The Services are linked with the legal and financial advice, input and support on preparing the “Tariff Code” and the “Capacity Exchange Agreement” for Alexandroupolis INGS, according to the procedure described in the ITT. The Services are divided in different Work Packages (WPs), but the Consultant shall offer the full Scope of Services and any deviation to the Scope of Services (increasement or reduction) is not acceptable.

The Project is expected to be financed through own resources with co-financing from public funds. Public funds will be provided through the Greek Public Investment Programme (codes: 2021ΣΕ17510003 and 2021ΣΕ175100040, partly through national participation and partly through the European Regional Development Fund (ERDF), within the 2014-2020 programming period and under the Operational Programme “Competitiveness, Entrepreneurship and Innovation 2014-2020 (EPAnEK)”.

Commercial Operation Date for the Project is planned for Q4 2023.

Participants wishing to submit their proposals in this Tender are kindly requested to send an email to v.galiotou@gastrade.gr to the attention of Ms. V. Galiotou and g.papadakis@gastrade.gr to the attention of Mr. G. Papadakis in order to receive the Tender Documents.

Deadline for receipt of proposals is: 07/10/2022, 12:00 Athens time.