Ανοικτή πρόσκληση υποβολής δεσμευτικών προσφορών στο Market Test

24 Φεβρουαρίου, 2020

Κατόπιν έγκρισης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή στο Market Test για τη δέσμευση δυναμικότητας στο Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης, προσκαλούμε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος που δεν είχε συμμετάσχει στην πρώτη μη δεσμευτική φάση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Expression of Interest) της διαδικασίας και στο οποίο δεν έχει εκχωρηθεί το δικαίωμα συμμετοχής στη δεύτερη και δεσμευτική φάση του Market Test, να συμμετάσχει στη δεσμευτική αυτή φάση απ’ ευθείας και να υποβάλλει το δεσμευτικό του ενδιαφέρον για τη δέσμευση δυναμικότητας στο Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης.

Για τη συμμετοχή τους στη δεσμευτική αυτή φάση, τα ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες που περιγράφονται στο Supplement to Bidding Phase Notice και να προσκομίσουν τα νομιμοποιητικά έγγραφα που περιγράφονται στο άρθρο 8 του Expression of Interest Notice.

Μετά τον έλεγχο των νομιμοποιητικών εγγράφων, τα ενδιαφερόμενα μέρη θα κληθούν να υπογράψουν Σύμφωνο Εμπιστευτικότητας με την Gastrade ώστε να παραλάβουν τα πλήρη τεύχη του Bidding Phase Notice όπου περιλαμβάνονται οι αναλυτικές οδηγίες συμμετοχής, οι ενδεικτικές ταρίφες για τη χρήση του Τερματικού σταθμού του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης και η πρότυπη Προκαταρκτική Σύμβαση Δέσμευσης Μελλοντικής Δυναμικότητας (ARCA).

Επισημαίνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής δεσμευτικών προσφορών για όλους τους συμμετέχοντες της δεσμευτικής φάσης του Market Test παρατείνεται έως την Τρίτη 10 Μαρτίου 2020 και ώρα Ελλάδος 17.00 μ.μ.